Privacyreglement

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van dit regelement wordt verstaan onder:

 • Eigenaar van het dier/ betrokkene; de natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben
 • Derde: ieder, niet zijnde de verwerker of degene die onder gezag van de verantwoordelijke werkzaam zijn, die door de verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken
 • Persoonsgegevens: alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
 • Verwerker: de persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere persoon of organisatie
 • Verwerking: alles wat met de persoonsgegevens gedaan wordt, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander en vernietigen
 • Verwerkingsverantwoordelijke: een persoon of instantie die alleen, of samen met een ander, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Hier is dit ‘Klassiek Homeopaat voor Dieren.’

Artikel 2. Toepasselijkheid en doel van het reglement

2.1 Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door ‘Klassiek Homeopaat voor Dieren’ in het kader van haar werkzaamheden.
2.2 Dit reglement heeft als doel:

 • De persoonlijke levenssfeer van de eigenaar van het dier te waarborgen en te beschermen tegen misbruik en verwerking van onjuiste gegevens door ‘Klassiek Homeopaat voor Dieren’
 • Te waarborgen dat persoonsgegevens niet voor een ander doel worden verwerkt dan het doel waarvoor deze zijn verzameld

Artikel 3. Doelen

‘Klassiek Homeopaat voor Dieren’ kan persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden;

 • De Klassiek Homeopathische behandeling van een dier
 • Het declareren van verleende diensten

Artikel 4. Verwerking van de persoonsgegevens

4.1 ‘Klassiek Homeopaat voor Dieren’ heeft een dossierplicht; alle gegevens over de behandeling van het dier worden vastgelegd in een dossier.
4.2 Bij de toegangspoort tot ‘Klassiek Homeopaat voor Dieren’ is een camerasysteem aanwezig. Deze beelden worden opgeslagen. De beelden zijn alleen toegankelijk voor de geregistreerde bewoners van het pand waarin ‘Klassiek Homeopaat voor Dieren’ zich bevindt.

Artikel 5. Beheer en toegang tot de persoonsgegevens

5.1 Persoonsgegevens worden door ‘Klassiek Homeopaat voor Dieren’ verzameld.
5.2 Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften in wet- en regelgeving, hebben enkel degene die in verband staan met de verwerking van de persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk betrokken zijn toegang tot de persoonsgegevens.

Artikel 6. Soorten persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • Naam en voornaam eigenaar of eigenaren van het dier
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Indien gewenst naam van de behandelend dierenarts
 • E-mail

Artikel 7. Rechten van betrokkenen

7.1 De eigenaar van het dier heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die ‘Klassiek Homeopaat voor Dieren’ van hen heeft. ‘Klassiek Homeopaat voor Dieren’ dient deze gegevens te verstrekken in een vorm die het voor betrokkenen makkelijk maakt om hun gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie.
7.2 Betrokkenen hebben het recht op vergetelheid. In een aantal gevallen dient ‘Klassiek Homeopaat voor Dieren’ persoonsgegevens te wissen indien de betrokkene daarom vraagt.
7.3 De eigenaar van het dier heeft recht op inzage; de betrokkenen hebben het recht te vragen welke gegevens ‘Klassiek Homeopaat voor Dieren’ van hen heeft. Ook mag de betrokkene vragen deze gegevens in te zien.
7.4 De eigenaar van het dier heeft recht op rectificatie en aanvulling: de betrokkenen hebben het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of om hun persoonsgegevens aan te vullen.
7.5 De eigenaar van het dier heeft het recht op beperking van de verwerking: in bepaalde situaties hebben betrokkenen het recht op beperking van het gebruik van hun gegevens. Dit recht geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria:

 • Gegevens zijn mogelijk onjuist
 • De verwerking is onrechtmatig
 • Gegevens zijn niet meer nodig
 • Betrokkene maakt bezwaar

7.6 De eigenaar van het dier heeft recht op bezwaar: de betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van hun persoonsgegevens.

Artikel 8. Bewaartermijn

8.1  De bewaartermijn voor behandelgegevens van een dier bedraagt 7 kalenderjaren na overlijden tenzij langer bewaren noodzakelijk blijkt.
8.3  De bewaartermijn voor fiscale gegevens zoals facturen bedraagt 7 kalenderjaren na afsluiten van het boekjaar.
8.2  De bewaartermijn van camera beelden is maximaal 30 kalenderdagen tenzij er aanleiding is om deze langer te bewaren.

Artikel 9. Beveiliging en geheimhouding

9.1 ‘Klassiek Homeopaat voor Dieren’ neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en om datalekken te voorkomen.
9.2 Iedereen die handelt onder het gezag van ‘Klassiek Homeopaat voor Dieren’ ter naleving en uitvoering van de verwerking van persoonsgegevens waar dit reglement betrekking op heeft, voor zover deze toegang hebben tot persoonsgegevens, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift handelt, zijn tot geheimhouding verplicht. Geheimhouding is niet van toepassing voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 10. Cookies

‘Klassiek Homeopaat voor Dieren’ maakt géén gebruik van cookies op haar website.

Artikel 11. Klachten

Als u van mening bent dat bepalingen uit dit reglement niet op juiste wijze zijn nageleefd, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.